Ryzyka związane z kredytem hipotecznym

AlexTG 20 września 2017

Kredyt hipoteczny jest jednym z najpopularniejszych sposobów na sfinansowanie zakupu domu, mieszkania czy działki. Pamiętaj jednak, że sięgnięcie po „pierwszy lepszy” produkt finansowy może mieć długofalowe i bardzo kosztowne konsekwencje.

W artykule omówimy najpopularniejsze czynniki ryzyka, związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Sprawdzimy również czy można je zminimalizować.

Ogromna popularność kredytów hipotecznych zdaje się trwać w najlepsze nawet pomimo wprowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego zalecenia o podwyższeniu wymaganego wkładu własnego.

Jak pokazują wyniki badania AMRON-SARFiN, w I kwartale 2017 r. udzielono ponad 50,2 tys. kredytów mieszkaniowych, a ich łączna wartość opiewała na przeszło 11,01 mld.

To aż 20 proc. więcej niż w poprzednim kwartale.

Jeśli Ty również planujesz skorzystać z finansowania kredytem hipotecznym, koniecznie przeczytaj nasze wskazówki. Dzięki nim dowiesz się na co zwrócić szczególną uwagę przed podpisaniem umowy. A to pozwoli Ci uniknąć nieprzyjemnych (i często kosztownych) niespodzianek oraz zapewni spokojny sen.

Zmienność stóp procentowych

Stopy procentowe to cena kapitału, jaka przysługuje jego posiadaczowi z racji udostępnienia go innym na określony czas. Parametr ten może zmieniać się w czasie. Zmiany stóp procentowych odbijają się z kolei na oprocentowaniu kredytów.

Najlepszym sposobem zrozumienia tej zmienności jest świadomość, że oprocentowanie depozytów (oszczędności/lokat) powiązane jest z oprocentowaniem kredytów. Oznacza to, że jeżeli rosną zyski z lokat i obligacji, rośnie również koszt kredytów. Działa to też w odwrotnym kierunku – spadki zarobku na odsetkach z lokat dla oszczędzających to niższe raty dla kredytobiorców- wyjaśnia Tomasz Damian – ekspert finansowy z gdańskiego oddziału firmy Alex T. Great Finanse I Nieruchomości.

Aktualna konstrukcja oprocentowania kredytów hipotecznych składa się z 2 części: stałej marży banku oraz liboru lub wiboru (zmiennych stóp procentowych).

Zmienna część ulega modyfikacjom w zależności od średniej indeksu – zazwyczaj jest ona 3-miesięczna lub 6-miesięczna. Informacje o tym, w jaki sposób bank liczy średnią znajdziemy w ustawowych formularzach dołączanych do wniosku, tabelach oprocentowania i umowie kredytowej – dodaje ekspert.

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części:

  • kapitałowej, rozkładanej na okres spłaty i od tego czasu jest zależna jej wysokość; oraz
  • odsetkowej, liczonej według wcześniej wspomnianego oprocentowania zmiennego.

Wysokość miesięcznej spłaty może ulegać wahaniom w okresach kilkumiesięcznych – w zależności od indeksu wibor/libor.  Jeżeli indeks 3 miesięczny wzrośnie, to zmiana będzie odczuwalna dopiero w następnym kwartale (podobnie w przypadku 6 miesięcy – zmiana dopiero w kolejnym półroczu). W związku z tym, że jest to średnia ważona, zmiana następuje stopniowo I nie jest drastycznie odczuwalna przez kredytobiorców.

Warto więc pamiętać, że jeśli obecny poziom indeksów jest niski, a historycznie bywał wysoki, należy w przyszłości spodziewać się wzrostów rat. Do wysokości rat miesięcznych podawanych dzisiaj w symulacjach nie można się więc przywiązywać i oczekiwać, że na zawsze pozostaną na obecnym poziomie – podsumowuje Tomasz Damian.

Zmiana wartości nieruchomości – zabezpieczenia kredytu

Podobnie  jak wysokość raty kredytu, również wartość nieruchomości, która jest jego zabezpieczeniem może ulec zmianie – wyjaśnia Damian Kisielewski – dyrektor sprzedaży z gdańskiego oddziału firmy Alex T. Great Finanse i Nieruchomości.Damian Kisielewski – Dyrektor Sprzedaży 

Ceny nieruchomości w naszym kraju nie tylko rosną, ale czasem również maleją. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być występujące w danej lokalizacji wyludnienie lub czynniki zewnętrzne, takie jak np. budowa przedsiębiorstwa powodującego mniejszą atrakcyjność lokali.

Nie wszyscy wiedzą, że banki wyceniają nieruchomość nie tylko w okresie starania się o uzyskanie kredytu, ale również w czasie jego spłaty – dodaje specjalista.

Jeśli kredytobiorca nie będzie spłacał kredytu, w wyniku czego dojdzie do licytacji nieruchomości, otrzymana w ten sposób kwota może być niewystarczająca do pokrycia zadłużenia.

Właśnie dlatego w ciągu okresu spłaty kredytu może pojawić się wymóg przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia. Dotyczy to kredytów udzielanych na wartość przekraczającą próg 80% wartości zabezpieczenia.

Dodatkowym wymogiem zdarza się konieczność ponownej zapłaty za „ubezpieczenie niskiego wkładu”, albo dodanie innej nieruchomości i zabezpieczenie na niej zaciągniętego już kredytu – kontynuuje Damian Kisielewski.

A co jeżeli zarabiam w walucie i muszę wziąć kredyt w tej walucie?

Komisja Nadzoru Finansowego w ramach jednej z rekomendacji postawiła wymóg dotyczący waluty udzielanego kredytu i uzależniła go wprost od rodzaju waluty dochodu.

Oznacza to, że jeśli kredytobiorca chce kupić nieruchomość w Polsce, ale pracuje za granicą i otrzymuje wynagrodzenie np. w euro, to kredyt zostanie wypłacony na konto zbywcy, jako kwota w złotówkach. Dojdzie jednak do jego indeksacji, czyli ustalenia ilości euro adekwatnie do ilości złotówek. Oczywiście z uwzględnieniem kursu wymiany – wyjaśnia Tomasz Damian.

Na wspomnianą wysokość salda kredytu po przeliczeniu z polskich złotych mają wpływ kursy walut, określane w każdym banku indywidualnie (niektóre banki mają w ofercie kurs średni NBP, dzięki temu różnice nie są tak drastyczne).

Jeżeli spłata kredytu odbywałaby się w złotówkach z przeliczenia waluty zagranicznej po kursie spłaty – mielibyśmy do czynienia ze spreadem walutowym. Aby uniknąć tego kosztu, bieżącą ratę kredytu banki określają kredytobiorcy w walucie kredytu, co wyklucza „podwójne przewalutowanie”.

Warto jednak pamiętać, że waluta uzyskiwania dochodu przez klienta ubiegającego się o kredyt może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku przeprowadzki z zagranicy do Polski zawsze warto pomyśleć o opcjach przewalutowania – sugeruje specjalista z Alex T. Great.

Już w momencie zaciągania kredytu dobrze mieć świadomość dodatkowych opłat, związanych z tą czynnością. Zwłaszcza, że poza zmianą waluty dochodzi także do zmiany składnika obecnego oprocentowania – zmiennego wiboru/liboru, co będzie też kształtowało docelową ratę.

Czy jest na to wszystko jakieś rozwiązanie, by uniknąć niespodziewanych konsekwencji?

Choć nie sposób wyeliminować wszystkich ryzyk, nieodłącznie towarzyszącym zaciągnięciu kredytu hipotecznego, zdecydowanie warto mieć świadomość ich istnienia.

Jak pokazuje moje doświadczenie, jedynie niewiele osób zna swoje umowy kredytowe i często są zaskoczeni wynikającymi z nich konsekwencjami. Kluczem do sukcesu będzie z pewnością skorzystanie  z pomocy wiarygodnego specjalisty kredytowego. Dzięki jego wsparciu z pewnością uda się uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i dodatkowych nieprzewidzianych kosztów, które mogłyby zmienić decyzję o uzyskaniu kredytu – podsumowuje ekspert finansowy z Alex T. Great.

 

Polityka prywatności i Cookies

 

Szanujemy Twoje prawo do prywatności.  Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Dane osobowe zbierane przez firmę Alex T. Great Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 82,  80-244 Gdańsk, NIP 584-262-68-14, w której są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Alex T. Great Sp. z o.o. dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji jej przekazanych, a dotyczących jej Klientów.

Alex T. Great Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, firma Alex T. Great Sp. z o.o. opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Alex T. Great Sp. z o.o. stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z przepisami o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE SĄ PRZETWARZANE DANE?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– niezbędność danych do wykonywania usług oraz zawarcia i wykonywania umów,

– wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas, a wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego, o praniu brudnych pieniędzy, ustawy o gospodarce nieruchomościami,

– prawnie uzasadniony interes administratora polegający na promowaniu produktów i usług przez nas oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:  Alex T. Great Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 82,  80-244 Gdańsk, NIP 584-262-68-14, e-mail: sekretariat.gdynia@alextg.pl


W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawę prawną ogólnego rozporządzenia ochrony danych art.6 ustawy, zwanej RODO :

Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez Alex T. Great Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Prawa wynikające z RODO i czas przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest świadczenie przez nas usług.

Ważne jest, abyś pamiętał, że przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania przez nas usług dla Ciebie lub umowy, której jesteś stroną, a także do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzając Twoje dane osobowe chcemy odpowiedzieć na Twoje potrzeby i oczekiwania – i robimy to w celu sprawnego dostarczenia Tobie produktów i przedstawienia oferty dostosowanej do Twojej sytuacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy również::

– w celu badania Twoich potrzeb i sytuacji, gdy jesteś zainteresowany produktami finansowymi lub związanymi z obrotem nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na nas, w szczególności na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– w celu obsługi zgłoszeń /skarg /reklamacji zgodnie z przepisami prawnymi oraz procedurami przyjętymi przez nas (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO),

– w celach statystycznych, archiwalnych oraz rachunkowych, w celu wewnętrznej sprawozdawczości, w tym analizy badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie naszych produktów i/lub usług, w celu przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji oraz prowadzenia finansów i księgowości, jak również w celu wprowadzania mechanizmów kontrolnych (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO),

– w celu zapewnienia bezpieczeństwa Tobie, innym naszym Klientom, podmiotom współpracującym oraz nam samym (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO),

– w celach zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów m.in. w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, realizacji innych obowiązków prawnych, czy naszej odpowiedzialności w ramach świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celu dbania o nasze relacje z Tobą, zapewniania bezpośredniego kontaktu z Tobą poprzez pocztę elektroniczną lub telefon, w tym przedstawiania Tobie ofert i produktów dostosowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Chcemy, abyś wiedział, że jako administrator będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których Twoje dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane.

Przede wszystkim będziemy przechowywać dane osobowe przez okres wykonywania usługi lub obowiązywania danej umowy, a następnie do momentu wymaganego przez przepisy prawa lub zakończenia roszczeń z tytułu tejże umowy. Przy czym w przypadku, jeśli nie zawrzemy umowy możliwe jest przechowywanie przez nas danych osobowych do momentu wymaganego przez przepisy prawa lub zakończenia roszczeń z tytułu świadczonych usług.

Pamiętaj także, że przetwarzanie danych osobowych będzie trwało do czasu wycofania zgody w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody.

Na podstawie RODO masz prawo do:

 

MASZ PRAWO DO SPROSTOWANIA

Masz również prawo do żądania sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Jeśli za tym przemawia cel przetwarzania Twoich danych masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

MOŻESZ COFNĄĆ SWOJĄ ZGODĘ

Ważne jest, abyś wiedział, że w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak pamiętaj, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

MOŻESZ ZŁOŻYĆ SPRZECIW

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego naszego interesu (np. realizacja usługi), masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przy czym wskazujemy Tobie, że przetwarzanie Twoich danych, a w szczególności ich przechowywanie może w danym przypadku być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – również Twoich roszczeń.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby promowania przez nas produktów i usług.

 

MASZ PRAWO DO PRZENIESIENIA TWOICH DANYCH

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na Twoje życzenie dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi.

 

MASZ PRAWO DO SKARGI

Pamiętaj, że zawsze przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DOBROWOLNOŚĆ TWOJEJ ZGODY

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez nas usług dla Ciebie, zawarcia i wykonywania umowy. Niestety bez podania tych danych nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług oraz nie będzie niestety możliwe zawarcie umowy.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH – KATEGORIE ODBIORCÓW

Wykonując naszą działalność będziemy przekazywać Twoje dane osobowe zaufanym podmiotom, z którymi współpracujemy (w szczególności pracownikom, instytucjom finansowym, swoim agentom, beneficjentom transakcji, podmiotom świadczącym usługi informatyczne i teleinformatyczne, księgowo-rachunkowe, prawne, doradcze). W przypadkach przewidzianych w prawie możemy przekazywać Twoje dane osobowe sądom, instytucjom i organom ochrony prawnej lub nadzoru.

Na podstawie przepisów prawa i odpowiednich umów możemy także powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwie trzecim, państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym organizacji międzynarodowych.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Alex T. Great Sp. z o.o. powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy każdorazowo informować na naszej stronie.

 

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE – PROFILOWANIE

Chcemy, abyś wiedział, że nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

 

 

POLITYKA COOKIES

Odwiedzając stronę www.alextg.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką Cookies i Polityką Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania niniejszego serwisu.

 

1. Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w komputerze, tablecie lub smartfonie użytkownika, podczas gdy odwiedza on różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia ciasteczka oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

2. Do czego służą ciasteczka?

Na stronie www.alextg.pl używamy ciasteczek w różnych celach:

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

3. Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Na stronie www.alextg.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają w urządzeniu użytkownika jedynie podczas korzystania z serwisu. Ciasteczka stałe pozostają w urządzeniu użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy użytkownik je usunie.

 

4. Rodzaje ciasteczek używanych na stronie www.alextg.pl 

a) ciasteczka konieczne do działania stron – są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, pozwalają użytkownikowi na poruszanie się po nim oraz używanie jego elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

b) poprawiające wydajność – służą do zbierania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z serwisu: które obszary odwiedzają, jaki czas na nich spędzają oraz problemy jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie serwisu.

c) poprawiające funkcjonalność – służą do zapamiętywanie ustawień użytkownika i jego wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym przebywa, personalizowane ustawienia treści), by dostarczyć mu bardziej dopasowane treści i usługi. Pozwalają mu również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.

 

5. Na stronie www.alextg.pl używane są ciasteczka podmiotów trzecich?

Tak, korzystając z ze strony www.alextg.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z serwisem podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter itp.

 

6. W jaki sposób użytkownik może zmienić ustawienia dot. Ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby były one blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich. Można również każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na  urządzenie użytkownika. Więcej informacji na temat zarządzania ciasteczkami dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Należy jednak pamiętać, że blokada używanych przez nas ciasteczek może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z serwisu – na przykład spowodować niemożność wejścia na niektóre obszary serwisu otrzymywania spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwi to nam także zbieranie anonimowych informacji na temat używania serwisu w celu stałego poprawiania jego zawartości.