Ceny mieszkań za 15 lat? Czy można coś przewidzieć?

AlexTG 30 sierpnia 2019

Czy ceny mieszkań będą ciągle rosnąć? Czy w perspektywie najbliższych 15 lat można próbować coś przewidzieć? Czy w dłuższym terminie grozi nam gwałtowne załamanie cen, czy może ciągła hossa? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Ceny mieszkań w Polsce w ostatnich 15 latach

Zanim spróbujemy odpowiedzieć na kluczowe pytania zadane na wstępie artykułu, postarajmy się krótko przeanalizować zmiany cen w Polsce w ostatnich 15 latach. Ostatnie kilkanaście lat na rynku nieruchomości dostarczyło jego uczestnikom dużo wrażeń. W latach 2000-2009 rynek zanotował dynamiczną zwyżkę cen nieruchomości związaną głównie z przystąpieniem Polski do UE i otwarciem się rynku polskiego. Niewiele osób już pamięta, ale średnia cena 2-pokojowego mieszkania w takim mieście jak np. Wrocław, w latach 2002-2005 oscylowała na poziomie ok. PLN 2,5-3,5 tys./mkw.  W kolejnych latach rynek przeżył gwałtowną zwyżkę cen trwającą aż do 2007-2008 (moment wybuchu kryzysu finansowego), kiedy ceny osiągnęły swoje maksima cenowe. Średnia wartość wspomnianego 2-pokojowego mieszkania osiągnęła wówczas kwotę ok PLN 6,5-8,5 tys/mkw, w zależności od lokalizacji, czyli była ponad 2,5-krotnie wyższa. Co ciekawe, tamte maksima cenowe prześcignięte zostały dopiero w ostatnich 2 latach tj. 2018-2019 roku, czyli ok 10 lat po szczycie cenowym. Doszliśmy zatem na dziś z cenami do szczytu cenowego z lat 2008-2009, a nawet go już przeskoczyliśmy. I co dalej, czy w perspektywie kolejnych 15 lat ceny w 2035 roku znowu się co najmniej podwoją?     

Co w zakresie zmian cen mieszkań prognozuje demografia?

Część ekspertów nieruchomości na rynku uważa, iż pewnym prognostykiem przyszłych zmian cen mieszkań na najbliższe 15 lat, mogą być prognozowane zmiany demograficzne w polskim społeczeństwie. A przyszłe zmiany w tym zakresie są dosyć jednoznaczne, tzn. przybywać będzie coraz więcej osób w wieku 50+ i 60+ a ubywać osób w wieku 20+ i 30+. Z dostępnych badań demograficznych wynika, że do 2030 roku, grupa docelowa kupująca najczęściej mieszkania, czyli osoby pomiędzy 28 a 39 rokiem życia, zmaleje  o ponad 2 mln osób.  Z tej perspektywy, dla rynku mieszkań oznaczać to może tylko jedno, a mianowicie spadki cen wywołane istotnym obniżeniem popytu na mieszkania.

Dodatkowo ta sama część ekspertów uważa także, iż w długiej perspektywie czeka nas gwałtowny wzrost podaży mieszkań wywołany głównie przez coraz większą liczbę osób w wieku 70+ i 80+. Uważają oni iż osoby te będą pozbywać się swoich mieszkań bo będą zainteresowani zamianą mieszkania na mniejsze lub zlokalizowane w bardziej dogodnym położeniu np. na niższych kondygnacjach. Będą też sprzedawać mieszkania aby zapewnić sobie opiekę w instytucjach medycznych albo żeby wyjechać w rejony, gdzie panują np. bardziej korzystne warunki klimatyczne. To z kolei może oznaczać dla rynku mieszkań spadki cen wywołane tym razem gwałtownym wzrostem ilości mieszkań przeznaczonych do sprzedaży.

Czy myślenie ekspertów od demografii nie jest zbyt zachowawcze i czy nie powinno być skorygowane o inne czynniki ?

W ocenie ekspertów Alex T. Great, perspektywa zmian cen na najbliższe 15 lat jest tak długoterminowa, że nie może wpływać na nią tylko jeden czy dwa czynniki demograficzne. Idealnym przykładem tego są chociażby doświadczenia polskiego rynku nieruchomości właśnie z ostatnich 15 lat. W tych latach miały miejsce dwa istotne wydarzenia, które całkowicie zdeterminowały polski rynek nieruchomości na wiele lat. Pierwszym wydarzeniem było przystąpienie w 2004 roku Polski do UE i trwająca po tym gwałtowna zwyżka cen nieruchomości. Drugie wydarzenie to światowy kryzys rynków finansowych w 2008 roku i trwająca po tym gwałtowna zniżka cen nieruchomości. Per saldo tych wydarzeń to około 2,5-krotny wzrost cen nieruchomości w Polsce w perspektywie ostatnich 15 lat. Czy było to do przewidzenia w latach 2002-2004 ? Z pewnością nie.

Czarne łabędzie w statystyce będą zawsze. 

Specjaliści od statystyki lubią czasami używać takiego pojęcia jak czarny łabędź. Jest to krótko mówiąc zdarzenie, co do którego nie było przypuszczeń, że nastąpi, a jednak się zdarzyło i wywołało kolosalne skutki dla otoczenia. Takim czarnym łabędziem był na pewno światowy kryzys rynków finansowych w 2008 roku, atak terrorystyczny na wieże WTC w 2001 roku czy wreszcie Brexit w 2016 roku. Czy nawiedzą nas kolejne czarne łabędzie? Z pewnością tak i nikt nie wie jakie i kiedy. Wielu ekspertów uważa wręcz, iż liczba czarnych łabędzi będzie z każdym dziesięcioleciem rosła bo świat zmienia się coraz szybciej i coraz trudniej przewidzieć panujące na nim trendy.  Czy w takich warunkach ktoś z nas pokusi się o dokładne prognozowanie cen mieszkań w Polsce za 15 lat? W ocenie ekspertów Alex T. Great, jeśli podjąłby się takiego zadania byłby po prostu, mówiąc kolokwialnie, spekulantem rynkowym. Spróbujmy jednak pospekulować.

Prognoza cen mieszkań za 15 lat.

Patrząc na rynek nieruchomości z perspektywy długoterminowej można dostrzec na nim jeden istotny trend – rynek ten podlega systematycznemu i permanentnemu wzrostowi. Wzrost ten przeplatany jest gwałtownymi spadkami albo wzrostami wywołanymi głównie przez wspomniane wcześniej czarne łabędzie, ale z kilkunastoletniej perspektywy  zawsze rośnie. Można sobie zadać pytanie: dlaczego? Odpowiedź wydaje się dosyć prosta. Społeczeństwa na świecie się bogacą, kapitał który krąży na rynkach finansowych ciągle się kumuluje i rośnie jego nominalna wartość. Z drugiej strony ilość nieruchomości będzie zawsze skończona a ilość kapitału nieskończona. W takich warunkach będą zawsze działać sprawdzone już siły popytu i podaży. Dlatego biorąc pod uwagę takie czynniki jak bogacenie się polskiego społeczeństwa, wzrost zasobów jego kapitałów, systematyczny rozwój gospodarczy, coraz większe otwarcie gospodarki na świat, ciągły napływ emigracji ekonomicznej oraz globalizacje światowych rynków, ceny nieruchomości w Polsce powinny rosnąć w długoterminowej 15-20-letniej perspektywie. A jak istotnie? Czy urosną 2,5-krotnie, jak przez ostatnie 15 lat, czy może 4-krotnie, tej prognozy nie odważymy się już dokonać, mając na względzie fakt, iż czarne łabędzie na pewno też się pojawią, czego życzmy Państwu i sobie najmniej. 

 

Patryk Nowicki Ekspert ds. Finansowania Biznesu i Nieruchomości, Partner Alex T. Great Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Polityka prywatności i Cookies

 

Szanujemy Twoje prawo do prywatności.  Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Dane osobowe zbierane przez firmę Alex T. Great Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 82,  80-244 Gdańsk, NIP 584-262-68-14, w której są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Alex T. Great Sp. z o.o. dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji jej przekazanych, a dotyczących jej Klientów.

Alex T. Great Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, firma Alex T. Great Sp. z o.o. opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Alex T. Great Sp. z o.o. stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z przepisami o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE SĄ PRZETWARZANE DANE?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– niezbędność danych do wykonywania usług oraz zawarcia i wykonywania umów,

– wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas, a wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego, o praniu brudnych pieniędzy, ustawy o gospodarce nieruchomościami,

– prawnie uzasadniony interes administratora polegający na promowaniu produktów i usług przez nas oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:  Alex T. Great Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 82,  80-244 Gdańsk, NIP 584-262-68-14, e-mail: sekretariat.gdynia@alextg.pl


W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawę prawną ogólnego rozporządzenia ochrony danych art.6 ustawy, zwanej RODO :

Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez Alex T. Great Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Prawa wynikające z RODO i czas przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest świadczenie przez nas usług.

Ważne jest, abyś pamiętał, że przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania przez nas usług dla Ciebie lub umowy, której jesteś stroną, a także do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzając Twoje dane osobowe chcemy odpowiedzieć na Twoje potrzeby i oczekiwania – i robimy to w celu sprawnego dostarczenia Tobie produktów i przedstawienia oferty dostosowanej do Twojej sytuacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy również::

– w celu badania Twoich potrzeb i sytuacji, gdy jesteś zainteresowany produktami finansowymi lub związanymi z obrotem nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na nas, w szczególności na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– w celu obsługi zgłoszeń /skarg /reklamacji zgodnie z przepisami prawnymi oraz procedurami przyjętymi przez nas (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO),

– w celach statystycznych, archiwalnych oraz rachunkowych, w celu wewnętrznej sprawozdawczości, w tym analizy badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie naszych produktów i/lub usług, w celu przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji oraz prowadzenia finansów i księgowości, jak również w celu wprowadzania mechanizmów kontrolnych (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO),

– w celu zapewnienia bezpieczeństwa Tobie, innym naszym Klientom, podmiotom współpracującym oraz nam samym (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO),

– w celach zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów m.in. w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, realizacji innych obowiązków prawnych, czy naszej odpowiedzialności w ramach świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celu dbania o nasze relacje z Tobą, zapewniania bezpośredniego kontaktu z Tobą poprzez pocztę elektroniczną lub telefon, w tym przedstawiania Tobie ofert i produktów dostosowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Chcemy, abyś wiedział, że jako administrator będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których Twoje dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane.

Przede wszystkim będziemy przechowywać dane osobowe przez okres wykonywania usługi lub obowiązywania danej umowy, a następnie do momentu wymaganego przez przepisy prawa lub zakończenia roszczeń z tytułu tejże umowy. Przy czym w przypadku, jeśli nie zawrzemy umowy możliwe jest przechowywanie przez nas danych osobowych do momentu wymaganego przez przepisy prawa lub zakończenia roszczeń z tytułu świadczonych usług.

Pamiętaj także, że przetwarzanie danych osobowych będzie trwało do czasu wycofania zgody w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody.

Na podstawie RODO masz prawo do:

 

MASZ PRAWO DO SPROSTOWANIA

Masz również prawo do żądania sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Jeśli za tym przemawia cel przetwarzania Twoich danych masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

MOŻESZ COFNĄĆ SWOJĄ ZGODĘ

Ważne jest, abyś wiedział, że w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak pamiętaj, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

MOŻESZ ZŁOŻYĆ SPRZECIW

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego naszego interesu (np. realizacja usługi), masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przy czym wskazujemy Tobie, że przetwarzanie Twoich danych, a w szczególności ich przechowywanie może w danym przypadku być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – również Twoich roszczeń.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby promowania przez nas produktów i usług.

 

MASZ PRAWO DO PRZENIESIENIA TWOICH DANYCH

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na Twoje życzenie dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi.

 

MASZ PRAWO DO SKARGI

Pamiętaj, że zawsze przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DOBROWOLNOŚĆ TWOJEJ ZGODY

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez nas usług dla Ciebie, zawarcia i wykonywania umowy. Niestety bez podania tych danych nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług oraz nie będzie niestety możliwe zawarcie umowy.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH – KATEGORIE ODBIORCÓW

Wykonując naszą działalność będziemy przekazywać Twoje dane osobowe zaufanym podmiotom, z którymi współpracujemy (w szczególności pracownikom, instytucjom finansowym, swoim agentom, beneficjentom transakcji, podmiotom świadczącym usługi informatyczne i teleinformatyczne, księgowo-rachunkowe, prawne, doradcze). W przypadkach przewidzianych w prawie możemy przekazywać Twoje dane osobowe sądom, instytucjom i organom ochrony prawnej lub nadzoru.

Na podstawie przepisów prawa i odpowiednich umów możemy także powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwie trzecim, państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym organizacji międzynarodowych.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Alex T. Great Sp. z o.o. powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy każdorazowo informować na naszej stronie.

 

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE – PROFILOWANIE

Chcemy, abyś wiedział, że nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

 

 

POLITYKA COOKIES

Odwiedzając stronę www.alextg.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką Cookies i Polityką Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania niniejszego serwisu.

 

1. Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w komputerze, tablecie lub smartfonie użytkownika, podczas gdy odwiedza on różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia ciasteczka oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

2. Do czego służą ciasteczka?

Na stronie www.alextg.pl używamy ciasteczek w różnych celach:

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

3. Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Na stronie www.alextg.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają w urządzeniu użytkownika jedynie podczas korzystania z serwisu. Ciasteczka stałe pozostają w urządzeniu użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy użytkownik je usunie.

 

4. Rodzaje ciasteczek używanych na stronie www.alextg.pl 

a) ciasteczka konieczne do działania stron – są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, pozwalają użytkownikowi na poruszanie się po nim oraz używanie jego elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

b) poprawiające wydajność – służą do zbierania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z serwisu: które obszary odwiedzają, jaki czas na nich spędzają oraz problemy jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie serwisu.

c) poprawiające funkcjonalność – służą do zapamiętywanie ustawień użytkownika i jego wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym przebywa, personalizowane ustawienia treści), by dostarczyć mu bardziej dopasowane treści i usługi. Pozwalają mu również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.

 

5. Na stronie www.alextg.pl używane są ciasteczka podmiotów trzecich?

Tak, korzystając z ze strony www.alextg.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z serwisem podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter itp.

 

6. W jaki sposób użytkownik może zmienić ustawienia dot. Ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby były one blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich. Można również każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na  urządzenie użytkownika. Więcej informacji na temat zarządzania ciasteczkami dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Należy jednak pamiętać, że blokada używanych przez nas ciasteczek może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z serwisu – na przykład spowodować niemożność wejścia na niektóre obszary serwisu otrzymywania spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwi to nam także zbieranie anonimowych informacji na temat używania serwisu w celu stałego poprawiania jego zawartości.