OC pośrednika

Od dnia 22 lipca 2017 weszła Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami zobowiązuje do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Według ustawy musisz się zdecydować jak dalej pracować do 22 stycznia 2018.

 

Jakie masz możliwości :


1. Działać jako  Pośrednik Kredytu Hipotecznego i spełnić szereg obowiązków jak :

  • uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności i wpis do rejestru pośredników
  • zakupić obowiązkowe ubezpieczenie OC
  • zapłacić i zdać egzaminy oraz wnosić cykliczne opłaty za nadzór KNF
  • stworzyć i zgłosić  bazę klientów do GIODO i odpowiadać za jej bezpieczeństwo prawne i techniczne
  • być aktywnym podmiotem w bezpośredniej komunikacji z KNF, śledzić i stosować zmiany ustawowe

 

Ale pamiętaj, że:


Art. 69. 4. W razie stwierdzenia, że pośrednik kredytu hipotecznego lub agent nie wykonuje zaleceń, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, Komisja Nadzoru Finansowego może:

1)     nałożyć na osobę zarządzającą bezpośrednio odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości karę pieniężną w wysokości do trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, wyliczonego na podstawie średniego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary;

2)     nałożyć na ten podmiot karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł;

3)     wystąpić do tego podmiotu z wnioskiem o odwołanie osoby zarządzającej, o której mowa w pkt 1;

4)     zawiesić w czynnościach osobę zarządzającą, o której mowa w pkt 1, do czasu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie wniosku, o którym mowa w pkt 3; zawieszenie w czynnościach polega na wyłączeniu z podejmowania decyzji w zakresie praw i obowiązków majątkowych tego podmiotu;

5)     cofnąć zezwolenie albo wykreślić z rejestru pośredników kredytowych – w przypadku agentów oraz powiązanych pośredników kredytu hipotecznego.

Art. 77. 1. Kto prowadzi działalność jako pośrednik kredytu hipotecznego bez zezwolenia, podlega grzywnie do 100 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 2.

Możesz też wybrać inne rozwiązanie :


1. Rozpocząć współpracę jako Agent ogólnopolskiego Pośrednika Alex T. Great. Niepodważalnym atutem jest nasza pełna niezależność

– od 2007 roku działamy w sposób autonomiczny, pozostając bez żadnego wpływu zewnętrznego.

  • Rozpoczynając współprace z nami jako Agent zostaniesz objęty ochroną ubezpieczeniową oraz prawną. Przygotujemy Cię do pracy w trybie ustawy.
  • Jako Pośrednik Kredytowy odpowiadamy za Ciebie przed KNF i zdejmujemy większość obowiązków ustawowych.
  • Uzyskujesz dostęp do szerokiej platformy produktowej jak kredyty hipoteczne, gotówkowe, ubezpieczenia, nieruchomości, leasingi i inne.
  • W ramach współpracy zapewniamy zgłoszoną do GIODO i zabezpieczoną bazę danych klientów w formie systemu CRM z dostępem on-line, bazę wiedzy merytorycznej (porównywarki kredytowe, druki, kalkulatory itp.)

 

 

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: